Példaképek, Tanítómesterek

Bevezető Gondolatok

Bevezetőként annyit, hogy az itt bemutatott személyekről a saját gondolataimat fogom leírni. Tehát nem olyan formában lesznek bemutatva mint ahogy iskoláinkban az adott tanár/tanárnő egy író vagy költő életrajzából elmond egy száraz, sokszor unalmas szöveget, háttérbe szorítva ezzel az adott személy valódi érdemeit. Sajnos azt is hozzá kell tennem, hogy a hivatalosított oktatás az általam itt bemutatott személyekről csak egy-két gondolatot említ meg. S ezáltal ők magyarként háttérbe szorulnak, idegen írók vagy költők mögött. Ehelyett mit akarnak fiataljaink fejébe beleültetni? Hát például William Shakespeare Rómeó és Júlia című drámáját, de említhetném még az orosz realizmus képviselőit (Nyikolaj Vasziljevics Gogol, Alekszandr Szegejevics Puskin stb).    Ez utóbbiak pedig egy igen unalmas anyagrész, ráadásul magyar irodalom órán. 

Célom pedig ebben a külön kis rovatban, hogy honfiaink és honleányaink és a következő nemzedék megismerjék azokat a hazaszerető, lelkiismeretes személyeket, akiket a hivatalosított oktatás elhallgat. S őhelyettük nemzeti öntudatot romboló Anyanyelv, Irodalom és Történelem oktatást ad.

Ismerjük meg nemzetünk valódi értékeit és annak képviselőit.

Terdik Tamás                                                                                                   Rovásíró

2017. Napisten(Június) hava

Akiknek sokat köszönhet nemzetünk 

Wass Albert (1908-1998)

Történet Erdélyország nemes fiáról

Ennek az írásnak az ötlete azért merült fel bennem, mert erről a személyről nagyon keveset tudnak fiataljaink. Ez a személy egy erdélyi nemes család gyermeke Wass Albert. Ha ő róla elhangzik valami az iskolákban, az is csak egy vázlatpontokba szedett életrajz. Ezért ebben az írásomban nem is ezen a vonalon szeretnék továbbhaladni, hanem a legjobb tudásom szerint szeretném méltatni az ő földi életének munkásságát(e történet kicsit meseszerű lesz).

Az Úr 1908-ik esztendejében, fergeteg(január) havána8-ik napján született egy fiúgyermek. E fiúgyermeket az Égiek Erdélyországba küldték, ahol egy erdélyi nemes családba született bele. Ez a család a Wass család. Édesapja Gróf Wass Endre, Édesanyja Bánffy Ilona. A kisgyermek az Albert keresztnevet kapta. Telt múlt az idő, a gyermek lassan felcseperedett. Képességeit ekkor még nem fedezte fel, de legbelül érzi, hogy más mint a többi vele egykorú fiatal. Mivel a családnak hatalmas hold erdőbirtoka van, a felcseperedő Albert rengeteg időt tölt az erdőben. S mint abban az időben minden fiatal, ő is hívő gyermek volt. De nemcsak úgy, hogy bement a templomba meghallgatta a misét és kijött. NEM. Hanem a mindennapi életét az Istenben és a Boldogasszonyban való hite határozta meg. Ugyanakkor ez mellé párosult őseinek, gyökereinek és ősi hazájának a szeretete is. S az erdőt egymagában járva fogalmazódik meg benne a gondolat, hogy ISTEN MINDENÜTT OTT VAN. Ott van a fákban, a virágokban, a fűben, a hegyekben, a patakokban, s az állatokban. Utóbbiak nagyon tudják ám szeretni az embert még ha az olyan alávaló és hitvány is tud lenni, hogy nem képes ezt észrevenni. Wass Albertnek egy későbbi könyve(Tavak és erdők könyve) pontosan ezzel kapcsolatos. A legfontosabb már ekkor Albert életében az ŐSZINTE, ÖNZETLEN SZERETET. S ezek az érzései bizonyíték arra, hogy már fiatalkorában különleges volt. Ez pedig nagyon keveseknek adatik meg. Fiatal gyerekként éli át az I. világháborút s az azt követő trianoni hóhérszerződés gonoszságának eredményeit.

Hiszen elég volt elviselnie a magyarságnak és a székelységnek a világháború borzalmait. Utána fel kellett építeniük újra hazájukat és életüket is. Ugyanis 1920. Június 4-én a nagy Trianon kastélyban aláírták azt a hóhérdiktátumot amit a későbbiekben a történelem könyvek trianoni "békeszerződésnek" neveznek. Ennek a diktátumnak az értelmében egy teljesen egységesen működő királyságot ezen a napon egyetlen tollvonással feldaraboltak. A trianoni diktátummal itt most nem foglalkozom részletesen. Minket most Wass Albert és Erdély kérdése foglalkoztat. Hiszen amikor a románok e gonosz diktátum által megkapják a történelmi Magyar Királyságnak ezt a csodálatos részét, akkor a Wass családnak is megváltozik az élete.

Mert a család több mint 1000 holdas birtokából az új román földtörvény értelmében alig 200-at tarthat meg.

Wass Albertnek a lelki nagysága ekkoriban tör felszínre. Először még verseket ír, melyek tükrözik az ő lelkiállapotát s, hogy milyen közel van Istenhez és Boldogasszonyunkhoz. Verseit is ugyanúgy mint később regényeit átitatja az az érzés hármasság amelyből ha több lenne földi világunkban, akkor talán irigység, gyűlölködés és háborúk sem lennének. Ez az érzés hármasság pedig: a SZERETET, a JÓSÁG és a TISZTA ERKÖLCS.

Talán ekkor értette meg, hogy székely-magyarként mi is az ő földi feladata/küldetése. Úgy mondanám egy prófétához hasonló szerepet kapott, akinek pontosan az adatott meg, hogy megtartsa a magyart Egy Igaz Isten és Boldogasszony hitében, a nemzeti önazonosság tudatban és a hazaszeretetben. Mely minden népet és nemzetet megvéd attól, hogy elpusztuljon. A fiatal Wass Albert pedig a maga hatalmas lelkivilágával élte meg azokat az eseményeket, amelyek ekkortájt a magyarsággal történtek. S megszólalt benne az Isteni kinyilatkoztatás, mely az ő lelki nagysága, hiszen ezeket a gonosz dolgokat megélve jött rá arra, hogy az emberek többsége eltávolodott az Istentől és a Boldogasszonytól. Későbbi műveiben talán ezért is jelennek meg olyan magányra vágyó emberek, akik Erdélyország erdeibe menekülnek a nemzetünket, hazánkat és az egész földi világot megrontó gonoszság elől.

Hiszen a természetben megtalálhatjuk Istent és a Boldogasszonyt. Mert Ők a lelkünkön keresztül szólnak hozzánk ha odafigyelünk az általuk küldött üzenetekre. S ez volt Wass elévülhetetlen érdeme, mert megmutatta, hogy milyen az igazi magyar ember. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy mik a legfontosabb értékek a földi világban. Az 1930-as évek közepén megjelent első nagy regénye Farkasverem címmel melyben megmutatkozik írói tehetsége. De további sorsa hasonló nemzet testvéreihez, honfitársaihoz.

Mert az 1939-1945 között zajló II. világháború őt sem kímélte meg. Ennek egyik előzménye röviden, hogy 1940. augusztus 30-án (2-ik bécsi döntés)a Harmadik birodalom közreműködésével Észak-Erdély visszakerült a Kárpát-medencei magyar hazához. S a következő évben Magyarország hivatalosan is belép a háborúba. A következményeket pedig már ismerjük.

S ez őt nemcsak székely-magyarként, hanem katonaként és minden más szempontból érintette. Mert látta és átélte újra azt a rengeteg borzalmat amit már kisgyermekkorában az I. világháború alatt átélt. Ismét látta, hogy mi történik nemzetével, hazájával ebben a világháborúban is. Látta a sok gyűlölködést, erőszakot és sok más rossz dolgot. De a szíve mélyén mégis tudja, érzi, hogy minden gonoszság végett ér egyszer. Hiszen az Isten és a Boldogasszony mindig is óvni, vigyázni fogja a magyar nemzetet és annak csodálatos hazáját. Ez a gondolkodásmód későbbi regényeiben is visszaköszön, hogy mindig van remény. A remény, hogy egyszer eljön egy jobb és szebb világ. De ezért nekünk kell tennünk a legtöbbet.

A háború befejezése után, először Németországba menekül, itt írja meg az Üzenet haza című versét mely talán a leghíresebb verseinek egyike. 1951-ben az Egyesült Államokba menekül, ahol száműzöttként éli életét. Itt jelennek meg olyan csodálatos művei melyekkel hatalmas örökséget hagyott a földi világra, de elsősorban saját nemzetére a magyarra. Ilyen művek például: Az adjátok vissza a hegyeimet, vagy a Funtineli Boszorkány háromkötetes regénye. De a későbbiekben megjelenik Hagyaték című műve is. Utóbbi a 80-as évek közepén. De a művei közül bőven lehetne még sokat említeni.

Ő olyan ember volt, aki a lelkében lévő szeretet segítségével harcolt a földi világban lévő gonoszság ellen. Az Úr 1998-ik esztendejében, jégbontó(február) havának 17-ik napján költözött vissza a lelke a mennyei Szkítia Erdélyországába. De Ő mindig velünk marad. Az üzenete melyet nekünk adott művein keresztül, az időszerűbb mint valaha. Azt gondolom, hogy rávilágít a legfontosabb dologra a SZERETETRE. S ezzel kell nekünk jobbá tennünk nemcsak a saját életünket hanem a hazát melybe beleszülettünk. Mert ha a mi drága magyar hazánk szeretetben, jóságban és tiszta erkölcsben is gazdag lesz, az a teljes földi világot jó irányba változtatja majd meg.  

"Elmentél e földi világból, de mégis itt hagytál számunkra egy hatalmas ajándékot. Ez az ajándék pedig a tiszta, őszinte SZERETET. Ezt ültetted be azokba a csodálatos sorokba amelyeket itt a földi világban alkottál meg. Köszönjük neked drága Albi bácsi, hiszen a földön végzett hatalmas munkásságoddal megmutattad nekünk azt, hogy mi kell legyen a földi feladatunk/ küldetésünk." //Terdik Tamás//


Terdik Tamás                                                                                              Rovásíró

Wass Albert képének a forrása az alábbi világhálós oldal: https://hattalalmodik.blog.hu/2010/05/13/wass_albert_elohang_a_bujdoso_imaja

2018. Igéret (Május) hava


Forrai Sándor (1913-2007)

Forrai Sándor és a Rovásírás

E  személy akiről ebben a szövegben most írni fogok, példamutató magatartásával, lelkes hangyaszorgalmával és hatalmas hazaszeretetével adott erőt, kitartást az igazlelkű és lélekben is magyar embereknek.

A te földi életed is mint minden igaz magyar emberé, megpróbáltatások sora. Különösen igaz ez arra a gonoszságokkal teli 20. századra, amelybe földi életed kezdetén beleszülettél. A magyarságnak ebben a borzalmas században is kijutott a szenvedésből. I, II világégés, az 1920. Június 4-i trianoni szerződés aláírása. Utóbbi téged is személyesen érintett, hiszen el kellett hagynod szülővárosodat Munkácsot. De én úgy gondolom hogy ezt így rendelte a drága Jó Istenanyánk és a drága Jó Istenünk. Viszont még ott ahol születtél, megszerezted azt az Égiektől való tudást, mely Népünk/Nemzetünk sajátja, ez pedig nemzeti kultúrkincsünk az ősi magyar rovásírás. S ezzel a tudáskinccsel az elmédben menekültél a már megcsonkított Magyarországra. S folytattad a megcsonkított hazában is, a nemzetépítő munkát a rovásírás tiszteletéért. Hiszen ennek a csodálatos nemzeti örökségünknek is pontosan az volt és az ma is a sorsa mint nemzetünknek.

Mert Ősi Szkítafajú nemzetünket, már az ősi időkben elakarták pusztítani, minden kincsével együtt. De ennek ellenére őseink mindig szabadok voltak. Hiszen ugyanúgy ahogy Te is, őseink is nemzeti öntudattal éltek. A nemzeti öntudat felemel és szabaddá tesz egy nemzetet. Sajnálatos, hogy a X, XI. században nyugatról beözönlő lovagok tűzzel-vassal pusztították ősi írásunkat és minden nemzeti értékünket.                                                                                                                     Az évszázadok csak teltek és teltek. A magyarság Jézusi sorsa pedig az 1920-as trianoni szerződéssel pecsételődött meg. De Jézus Urunktól te megbízást kaptál még a mennyei Szkíta Birodalomban, hogy magyarként fogsz élni, gondolkodni itt a földi világban. S rajtad kívül nagyon sok igaz lelkű nemzetben gondolkodó magyar ember, hasonló megbízást kapott Jézus Urunktól a földi világra való születése előtt. Persze mindenkinek más nemzeti feladattal, küldetéssel. S ti kik a 20. században születettek erre földi világra, keményen dolgoztatok nemzetünkért, kultúránkért, értékeinkért. Hogy ezek a hatalmas hagyatékok, köztük az ősi magyar rovásírás is megmaradjon a 21. századi magyar nemzedék számára. S neked ebben a csodálatos nemzetépítő munkában, az Égiek a rovásírás őrzését jelölték ki.                                                                                                       Földi életed során rengeteget kutattál, írtál. Bebizonyítva ezzel az ősi rovásírásról hogy szkíta, hun, avar, magyar eredetű írás. 5 évtizedig kutattad a rovásírás történetét és kutatásaidnak meglett az eredménye. S közzétetted azokat az eredményeket amelyek bizonyítják hogy a rovásírás nem türk, hanem szkíta eredetű írás. 

E kemény munkáért melyet ezért a nemzeti kincsünkért végeztél, magyar örökség díjjal jutalmaztak. Hogy ezt az elismerést megkaptad, elsősorban két kiváló embernek köszönhető: Ők Friedrich Klára és Szakács Gábor rovásírás-kutatók.                                                                             Kutatásaidat pedig megkoronáztad, egy szépen összeállított rovás ábécével, melynek betűi hiteles rovásemlékeinkből származnak. Ez a rovás ábécé pedig alkalmazkodik, drága magyar anyanyelvünk minden egyes hangjához. E nemzeti hagyatéknak az 5 évtizedes kutatása, őrzése során méltó utódokat találtál, Friedrich Klári néni és kedves férje Szakács Gábor bácsi  valamint Szondi Miklós és az egész Kárpát-medence rovásírás oktatói személyében, akik a Te utadon járnak. S remélem ha olvasod ezt a szöveget ott fent a mennyei Szkíta Birodalom rovásírói között, akkor büszke leszel ránk. Üzenem neked hogy nyugodt lehetsz, mert az a nemzet amelynek tagja voltál földi életed során: Feltámad és Megmarad! 

Egy alkotó tanítómesterhez:

"Vigyáztál rá, ápoltad nemzetünk e szent kincsét. Megmentetted a jövő nemzedékének. S folytatjuk mi is e Szent Hagyatéknak az őrzését, ápolását. S KIÁLTJUK MAJD MINDEN SÜKET FÜLBE: FORRAI SÁNDOR A SZÉKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁS ÚTTÖRŐJE! "  Köszönjük Sanyi bácsi. //Terdik Tamás//

Terdik Tamás                                                                                                                    Rovásíró

Forrai Sándor két képét, Friedrich Klára-Szakács Gábor: Kárpát-medencei birtoklevelünk, a ROVÁSÍRÁS című könyvből vettem át.

2017. Napisten(Június) hava

Badiny Jós Ferenc (1909-2007)

Prof. Badiny Jós Ferenchez

E személy egyike a sok hazáját szerető és hazájáért aggódó magyar ember közül. Ő Prof. Badiny Jós Ferenc sumerológus, író.

Több mint kilenc évtizedet kaptál a Jó Istentől és a drága Jó Istenanyától, itt a földi világban. Ráadásul egy igen kemény században. Sajnos ebben a században a gonoszság uralkodott. De te mégis helytáltál, árral szembe mentél. Önzetlenséged mellett hatalmas volt a szíved és hatalmas volt szívedben és lelkedben a hazaszeretet.                                                                                           Utad azt rendelte el, hogy hontalan magyar legyél. Rengeteget tanultál, kutattál, írtál. S ez segített abban, hogy szembeszállj a világ hazugságaival, mocskaival.                                                               Azon magyarok egyike voltál, aki szembeszálltál azzal a római egyház által terjesztett hazugsággal ami azt hirdeti hogy Jézus Urunk zsidó volt. Kutatásaidban pontosan bizonyítod, Jézus Urunk szkíta, pártus, hun, avar, magyar származását. A sok kutatás melyet végeztél, meghozta gyümölcsét. Megszerezted azt a tudást amely Istentől való. Ezzel a tudással drága elmédben és drága lelkedben, képes voltál szembeszállni a hamis tanokat hirdető és tanító római egyházzal és a gonosz "Istenekkel". Azzal a római egyházzal és azokkal az idegenekkel akik a magyar származású I. Istvánt a saját nemzete ellen fordították. Földi életed során ennek a tisztalelkű, nemzetben való gondolkodásnak meglett az eredménye. Sok-sok könyv, jegyzet magyar nemzetünk valódi múltjáról, történelméről. 

Az ellened áskálódó gonosz "Istenek" és azoknak idegenszívű szolgáik, mindent elfognak követni hogy műveidet és az igazságot eltűntessék. De ez nem fog megtörténni hiszen a valódi igazság utat talál, minden igazlelkű és igazságot kereső emberhez a földi világban.                                        "Az igazság különösen fontos nekünk magyaroknak."                                                                           S köszönet a hozzád hasonló, nemzetéért és hazájáért aggódó magyarnak. Kik sokan éltek és élnek ma is, nemcsak a kárpát-medencei tündérkertben, hanem szerte az egész földi világban.       Éppen ezért köszönetet szeretnék neked mondani drága Feri bácsi a sok évtizedes kemény munkáért, mellyel drága Szkítafajú nemzetünket szolgáltad. Kitaposva ezzel a szellemi talajt a következő nemzedék számára. Köszönjünk drága Feri bácsi. 

Mi pedig folytatjuk a szellemiharcodat nemzetünkért. S remélem ha olvasod ezt a szöveget ott fent a mennyei Szkíta Birodalomban, akkor büszke leszel ránk.

Egy Fénylátóhoz

"Lelkedből sugárzott a szeretet. Hiába támadtak minden eszközzel. A fényben jártál, egész földi életedben az igazságot kutattad, kerested. Végül a fény megmutatta neked az igazságot." 

//Terdik Tamás//

Nagy tisztelőd a földi világból:


Terdik Tamás                                                                                                                  Egy Ifjú Rovásíró

Badiny Jós Ferenc képét, az alábbi világhálós oldalról töltöttem le: https://docplayer.hu/45274-Szuksegunk-van-megujulasra.html

2017. Áldás(Július) hava

Folyamatos feltöltés és szerkesztés alatt   

                             Készítette: Terdik Tamás Mihály    elérhetőség: rovasiras90@gmail.com                                         Frissítve: 2023. áldás (július) havának 31-ik napja
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el