Saját Gondolatok Nemzetünkről, Történelmünkről 
Itt add meg az alcímet

Íme itt szabadon letölthető a Nemzetünk feladatáról, kötelességéről című írásom.

Terdik Tamás                                                                                                                  Rovásíró

2017. Enyészet (November) hava


Íme itt szabadon letölthető az Egy hosszú és rögös út, ősi szkíta betűinkhez című írásom. 

Terdik Tamás                                                                                                                  Rovásíró

2018. Jégbontó (Február) hava


Ezeket az írásokat Botos László küldte el nekem, s az Ő hozzájárulásával tettem fel. Szabadon letölthető.

Terdik Tamás Mihály                                                                                  Rovásíró

2018. Napisten (Június) hava


Bevezető Gondolatok 

Meg vagyok róla győződve, hogy napjaink világában a kész történelmi tények semmit sem jelentenek, egy olyan átlagember számára, aki szűk látókörű, anyagias, egy olyan aki elvesztette hitét, nemzeti öntudatát.  Hiszen ha egy ilyen embernek egy történelmi tényt mondunk, lehet azt mondja nekünk, hogy "engem nem érdekel semmilyen történelem így is van elég problémám". Én azt gondolom, hogy a nemzeti öntudat nélküli tanítás ezt eredményezte. Tehát nincs mit csodálkozni az ilyen emberek gondolkodásmódján. Mert ezt a nemzeti öntudat nélküli tanítást, történelmet az idegen történészek(mely alatt, Hunfalvyékat értem) adták a magyarságnak. Ez pedig olyan tanítás, olyan történelem amelyre egy nemzet fiai és lányai sem lennének büszkék. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik ami okozta a 21. századi magyarság többségénél ezt az érdektelenséget a történelmünk és bármilyen más nemzetépítő dolog iránt. A másik pedig a tudatmódosítás alkalmazása, amely a lelkileg beteg magyar nemzetet a 21. században igencsak a befolyása alá vonta(persze tisztelet a kivételnek). Ilyen például az okos telefon, facebook stb. Az olvasás háttérbe szorult, de napjainkban a hagyományos papírkönyv mellett, megjelent az elektronikus könyv amely ugyanúgy lehetővé teszi az olvasást vagy tanulást mint a hagyományos papírkönyv. De mind a kettőt, igen kis számban használja manapság a magyar ember. De azok akik használják, ők nemzetünk magjai, ők nem dőlnek be, minden butaságnak. Mert mind a tévé, mind a rádió, mind a különböző világhálós oldalak azért vannak hogy befolyásoljanak minket(persze a világhálón is lehetnek jó és nemes gondolatok, csak meg kell találni őket).             Lelkesítés szükséges, mégpedig hatalmas, mert sajnos még a megcáfolhatatlan tények is sokszor kevésnek bizonyulnak. Olyan lelkesítés kell, mely fellobbantja a magyar emberek szellemében és lelkében a nemzeti öntudat, a hit és a hazaszeretet lángját.                                                               Jómagam egy lelkiismeretes, nemzeti öntudatot, hitet és hazaszeretetet képviselő magyar embernek tartom magam. Rovásírással foglalkozom, számomra lehet, hogy ez volt az a lelkesítő erő amely kíváncsiságot indított el bennem és ezzel egy olyan magyar múltra találtam rá, amelyre viszont bármelyik nemzet fiai és lányai büszkék lennének. Én büszke magyar ember lettem, s ezt kívánom minden igaz lelkű és igazságot kereső magyar ember számára is. Mindenki másban jó és másban tehetséges. Badiny Jós Feri bácsi gondolatmenetét követve, önmagunkat kell kidolgoznunk, hogy amit tudunk azt a legjobban tudjuk. Igen. Egyetértek Badiny Jós Feri bácsival és úgy gondolom, hogy ez a tudás tarthatta meg nemzetünket a történelem viharaiban is. Ez a lelkesítő erő a történelmi tények mellett Badiny Jós Ferenc műveit átitatta. De ez a lelkesítő erő adta az erejét Wass Albert, Molnár V. József, Forrai Sándor, Friedrich Klára, Szakács Gábor vagy Szondi Miklós műveinek is. Mert az ember alapvetően kíváncsi természetű. Fontos a lelkesítő erő. Szántai Lajos művelődéstörténész egyik előadása során használta ezt a kifejezést, amikor Badiny Jós Ferenc nemzeti munkásságát méltatta.                                                                  A lelkesítő erő az amely a kulcsa lehet a NEMZETI ÖNTUDAT, A HIT ÉS A HAZASZERETET fogalmának. Ez a három fogalom pedig nemzetünk jövőjét jelentheti. S mindegy az, hogy ki minek nevezi: A SZAVAK TARTALMI JELENTÉSE A LÉNYEG.

E helyütt tehát nem célom és nem is tisztem, hogy oktatást tartsak történelemből, hiszen nem vagyok tanár, sem tudós, sem kutató. Hanem ezt a gondolkodásomat, ezt a lelkesítő erőt szeretném más lelkiismeretes, igaz lelkű magyar emberel megismertetni. Hogy a nemzeti öntudat, a hit és a hazaszeretet utat találjon a magyar lelkek felé. 

Terdik Tamás                                                                                                                 Rovásíró 

2017. Földanya (Szeptember) hava


Gondolatok Hamisított Történelmünkről

Ebben a szövegben azon gondolataimat szeretném közölni, amelyek még napjainkban is igen kényes témáknak számítanak. Ezért adtam az itt közölt szövegnek azt a címet, hogy "Gondolatok Hamisított Történelmünkről" hiszen ez a 19. század közepére vezethető vissza s azóta már betonszerű gaz az oktatásban, ez a hamisított történelem melyet nehéz kiirtani és ha valaki felemeli ez ellen a szavát, azt támadják, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy elhallgattassák.  Még jómagam is ezt a történelmet tanultam az iskolában. Minden történelem könyv amit annak idején az iskolában a kezünkbe vettünk műveletlen, gyilkos, gonosztevő népnek állította be a magyart, akinek soha nem voltak jó tulajdonságai, soha nem értett semmihez és minden szép és jó dolog amit az elmúlt "1000" esztendő alatt elértünk az nagyrészt a "művelt" és "békés" nyugatnak köszönhető. Ezek után a 21. századi magyar ember meg is kapja a választ, hogy a nyugati világ napjainkban, miért tekint úgy a magyar nemzetre mint egy lábtörlőre akibe beletörölheti sáros lábát (persze tisztelet azon nemzeteknek/népeknek akik ebben kivételek) . 

Mint már az előbbiekben említettem, hogy ez a hamisított történelem a 19. század közepére vezethető vissza, hát akkor ugorjunk mi is egy kis időre oda-vissza.                                                     Nem hagyhatom szó nélkül azt, hogy éppen a 19. század óta feketítik, gyalázzák, mocskolják hazánk történelmét, kultúráját, nemzeti értékeit. Az MTA (Magyar Tudományos Akadémia) akkori vezérei (Hunfalvyék) a kiagyalói annak a szennynek és piszoknak melyek még napjainkban is meghatározzák nemzetünk és hazánk történelmét. De milyen szomorú ez a dolog, hiszen a legnagyobb magyar gróf. Széchenyi István éppen a magyar nyelv, kultúra és történelem ápolására hozta létre a Magyar Tudományos Akadémiát. E helyütt a legjobb tudásom szerint arra szeretnék törekedni, hogy tisztába tegyem ezeket a hamisításokat és aki majd ezt a szöveget olvassa az eltud gondolkodni ezeken a hazugságokon és a megfelelő könyv kézbevétele, elolvasása után megtagadja ezt a Hamisított Történelmet.                                                                                               Itt pontokba szedtem Hunfalvyék(akik egyébként nem is magyarok, csak nevüket alakították magyarra: Paul Hunsdorfer és társai) néhány gaztettét.

  1. Őseink táltosait más népek sámánjaival azonosították. Meggyőződésem, hogy ezek után terjedt el az, hogy a táltos és a sámán egy és ugyanaz a személy. Aki nem olvasott el egy könyvet sem Badiny Professzortól az el is hiszi ezt a hazugságot. 
  2. Őseink ún. írástudatlansága: Napjainkban is azt tanítják iskoláinkban, hogy őseink egy műveletlen, buta, írástudatlan nép volt I. István ún. térítése előtt, hogy csak a keresztény hit felvétele után köszöntöt ránk a "megvilágosodás". Ebből is látszik, hogy Hunfalvyék a legnagyobb ártó szándékkal, ravaszsággal, tudatosan írtak a magyarságnak egy olyan történelmet amelyre egy nemzet sem lenne büszke. Holott lelkiismeretes nemzeti értelmiségünk bizonyították azt, hogy őseink már az ősidőkben egy írástudó, művelt, Egy Isten hívő, Boldogasszony tisztelő nép volt. S, hogy mivel tudták ezt bizonyítani hát régészeti leleteinkkel. Ugyanis rengeteg rovásemlékünk kerül napvilágra, annak ellenére, hogy I. István uralkodása óta mindig akadtak olyasvalakik akik elakarták pusztítani ősi szkíta írásunkat és annak gyönyörű emlékeit. De rengeteg olyan is akadt aki mindent elkövetett, hogy ezeket a rovásemlékeket megmentse és nekik köszönhetjük azt, hogy beszélhetünk róla, alkalmazhatunk egy olyan ősi írásműveltséget melyet egyesek ősi szkíta írásnak, ősi rovásírásnak vagy székely-magyar rovásírásnak neveznek. Áldott legyen lelkiismeretes, hazaszerető dicső őseink neve kik eme hatalmas ősi műveltséget megmentették a mi számunkra. A hitről és vallásról e helyütt majd egy külön pontban írok. 
  3. A következő a finnugor származás elmélet: Ha jobban végig gondolom, ezek a pontok melyeket itt közlök, nagyon egybe kapcsolódnak. Ugyanakkor ez a finnugor elmélet a mozgatórugója mindegyik pontnak amit jelen írásom során bemutatok. Hiszen ez a finnugor elmélet teszi lehetővé azt, hogy táltosainkat sámánoknak nevezzék, teszi lehetővé azt, hogy írástudó, művelt nép megnevezés helyett, buta, barbár nép kifejezést aggassanak ránk, akik nem rendelkeznek semmilyen nemzeti és szellemi értékkel.               Pedig mennyi rovásírásos emlék tanúskodik népünk írástudó, nemzeti és szellemi műveltségéről. De megemlítem még Kálti Márk által készített Képes Krónikát, mely egyáltalán nem ír finnugor származásról, hanem szkíta származást közöl. Népünk ősi írásáról pedig érdekes dolgokat közölnek krónikásaink. Friedrich Klára rovásírás-kutató nagyszerű elemzést készített ezzel kapcsolatban melyet könyvében közöl: Friedrich Klára-Szakács Gábor: Kárpát-medencei birtoklevelünk, a ROVÁSÍRÁS című könyv 7 oldala. Ezen elemzés szerint krónikásaink ősi rovásírásunkat legtöbbször ősi szkíta, vagy ősi hun írásnak nevezik. Tehát krónikásaink pontosan tudták azt, hogy nekünk magyaroknak volt és van egy csodálatos ősi írásunk amely hatalmas nemzeti és szellemi műveltségre utal. S tudták azt is, hogy nem származunk semmiféle finnugor népektől hiszen mint már említettem a Képes Krónika szkíta származást közöl.
  4. Őseink ún. hitetlensége, vallástalansága: A hivatalos oktatás napjainkban azt tanítja gyermekeinknek, hogy őseink I. István előtt barbár pogány hitűek voltak. Sokféle névvel illetik őseink valódi hitét: sámánhit, pogány hit. A nyugat-római egyház bélyegezte meg, ezen gúnykifejezésekkel drága őseinket és Jézus hitű mágusvallásunkat. Maga a pogány kifejezés a nyugat-római egyház gondolkodásmódjában azt jelent, hogy hitetlen és vallástalan. Tehát mindenki aki őseink közül nem tért át a nyugat-római egyház által kialakított katolikus hitre azt pogánynak bélyegezték és sokukat meg ölték.                            De akkor feltehetjük a kérdést. Hogyha barbár pogány hitűek voltunk I. István előtt, akkor miért van egy olyan ősi írásunk melyet ma rovásírásnak nevezünk? Hogyha barbár pogány hitűek voltunk, akkor miért kerülnek elő itt a Kárpát-medencei őshazában szebbnél szebb Istenanya szobrocskák? Melyek népünk Boldogasszony hitét mutatják.  Mert a finnugorizmust képviselők tábora azt állítja hogy a magyarok 896-ban jöttek be ide a Kárpát-medencébe amelyet, ma a hivatalos történelemtudomány Honfoglalás néven tart számon. De vagy nincsenek tisztában vele vagy inkább nem akarnak vele tisztában lenni, hogy őseink már több ezer éve itt éltek már a Kárpát-medencei őshazában. Többször kivándoroltak innen, de mindig vissza is jöttek ide. Tehát nyugodtan mondhatjuk szemben állva a finnugorizmust képviselőkkel, hogy 896-os esemény nem Honfoglalás, hanem Honvisszafoglalás. De visszatérve a valláshoz mi sem bizonyítja jobban őseink EGY Isten és Boldogasszony hitét mint a Tatárlakai leletegyüttes.                                                             Íme az ezzel kapcsolatos bizonyíték: az erdélyi Tatárlakán találtak egy leletegyüttest, mely ma Tatárlakai leletegyüttes néven is ismert. A leletegyüttes 1. db agyagkorongot, 2. db agyagtáblát, 26. db Istenanya szobrocskát tartalmaz. E hatalmas kincsünk megtalálását egy Nicolae Vlassa nevű román régésznek köszönhetjük. A 26.db Istenanya szobrocskákról Friedrich Klára rovásírás-kutató is mesél egyik előadása során, Badiny Professzor is közli a velük kapcsolatos adatot: Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig című könyvében, ugyanúgy ahogy Forrai Sándor rovásírás-kutató is közli az ezzel kapcsolatos adatot: A magyar rovásírás elsajátítása című könyvében. Ezen csodálatos kincseinkből is kisugárzik a szellemi felsőbbrendűség, az Istentől kapott TUDÁS. De gondolhatunk itt még a különböző kézzel készített tarsolyokra és azok nemesfémes díszítésére, vagy akár szép népi motívumainkkal készített ruháinkra. Ezt személyes véleményként mondom, hogy egy buta, barbár nép ilyen hatalmas tudással nem rendelkezik. Tehát ezek után megállapíthatjuk azt, hogy mind a finnugor-elmélet, mind az írástudatlanság, mind pedig az ún. pogány hit egy politikai eszme szüleménye. Ennek a politikai eszmének a célja, hogy a magyarság ne ébredjen nemzeti öntudatára.             De őseink tudásának terjedését semmilyen politikai eszme nem akadályozhatja meg.     Mert nemzetünk újjá fog születni.

ÉBREDJ TUDÁS NÉPE. Mert a te feladatod megszabadítani a világot a gonoszságtól.     

Utólag is bemutatom azokat a csodálatos leleteket, melyekről a "Gondolatok Hamisított Történelmünkről" című szövegben tettem említést.

Az itt bemutatott képet a 13. db Istenanya szobrocskáról átvettem: Boldog emlékű Badiny Jós Ferenc, Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig című könyvének 160-dik oldaláról. 

A 26. db Istenanya szobrocskából, itt 13. db látható.
A 26. db Istenanya szobrocskából, itt 13. db látható.

Az itt bemutatott képet a leletről átvettem: Boldog emlékű Forrai Sándor, A magyar rovásírás elsajátítása című könyvének 3-dik oldaláról. 

A Tatárlakai leletegyüttes
A Tatárlakai leletegyüttes

Terdik Tamás                                                                                                                 Rovásíró 

2017. Földanya (Szeptember) hava